Colliers logoColliers

19. 5. 2023

Věděli jste, že na výstavbu, provoz a údržbu budov se spotřebovává až 40 % celkové světové energie?

ESG certifikace poskytují nezávislé a objektivní hodnocení nemovitostí v oblasti environmentální, sociální a hospodářské udržitelnosti. Zjednodušeně řešeno ukazují, jak daná budova nebo kancelář ovlivňuje své okolí a jaký vliv má na zdraví a pohodu lidí, kteří v ní žijí či pracují.
Jednotlivé certifikace se liší dle toho, na jakou oblast se zaměřují, zda na environmentální, či na sociální, anebo správní, a zda jsou aplikovatelné pro budovy nové, anebo stávající.

Nové budovy

Silná stavební aktivita ve velkých městech ČR i dalších zemích střední a východní Evropy znamená, že značná část kancelářských budov nabízených na trhu patří k novostavbám. Tuto kategorii nemovitostí pokrývá hned několik ESG certifikací. V prvé řadě jde o dva celosvětově nejuznávanější certifikační systémy pro navrhování a výstavbu ekologicky šetrných nemovitostí, tedy LEED for Building Design and Construction a BREEAM International New Construction. Oba tyto hlavní certifikační systémy lze použít jako důkaz, že budova splnila určitý environmentální cíl a má nulový, nebo jen omezený dopad na životní prostředí. Ačkoli se každý z nich zabývá udržitelností poněkud odlišným způsobem, klíčová kritéria jsou v podstatě stejná, včetně výběru lokality a jejího posouzení z hlediska využití půdy a vlivu projektu na biologickou rozmanitost, energetické účinnosti budovy či uhlíkové stopy. Do hodnocení je dále zahrnuta spotřeba vody, produkce odpadů nebo znečištění. Obě certifikace pak hodnotí i materiály použité při výstavbě stejně jako dopady budovy na zdraví a pohodu uživatelů. Na poslední zmiňovanou oblast se zaměřují i další certifikace, například WELL Building Standard či Access4you. Zatímco WELL se týká zejména na kvality ovzduší a vody, osvětlení, hluku a dalších faktorů, které ovlivňují pohodu a zdraví lidí, Access4you je orientovaný na přizpůsobení prostor speciálním potřebám lidí, kteří se v nich pohybují.

Stávající budovy

Přestože má region střední a východní Evropy relativně mladý fond nemovitostí ve srovnání například se západní Evropou, stále zde zůstává řada nemovitostí, které se využívají již delší dobu a mohou vyžadovat modernizaci kvůli starším technologiím a vyšší uhlíkové stopě. Právě pro ně jsou vhodné zejména certifikace LEED O+M a BREEAM IN-Use, které se z velké části zaměřují na výkonnost, provoz a údržbu stávajících budov.
Srovnáme-li certifikáty LEED O+M (provoz a údržba) a BREEAM In-Use, pak LEED O+M lze brát jako přísnější certifikaci s několika povinnými předpoklady, které musí budova splnit. Vyžaduje také minimálně tříměsíční období, kdy je třeba shromažďovat provozní údaje a prokázat jejich soulad s požadavky. BREEAM In-Use se naproti tomu jeví jako flexibilnější systém s větším soupisem možných osvědčených postupů a menším počtem povinných ustanovení.

Stejně jako na nové budovy se pak může i na ty stávající a starší uplatnit také zmíněná certifikace Access4you a dále dvě verze certifikace WELL, a sice WELL Performance Rating a WELL Health Safety Rating. Zatímco první jmenovaná je zaměřená na měření a splnění prahových hodnot pro několik ukazatelů kvality vnitřního prostředí, jako je znečištění vzduchu, akustika, kvalita vody nebo tepelné podmínky, ta druhá se orientuje na strategie zaměřené na prevenci šíření nemocí a celkovou připravenost na události typu pandemie.

Z rodiny certifikací zaměřených na zdraví a pohodu zaměstnanců stojí za zmínku i certifikace Fitwel, která je určena pro stávající i nové budovy. U projektu, který realizovala společnost Colliers pro polský Shell, zahrnovala tato certifikace i splnění takových podmínek, jako je přístup zaměstnanců ke zdravým potravinám či možnost používat schodiště. Všechna pracoviště jsou zde vybavena výškově nastavitelnými stoly a umožňují práci ve stoje. V kancelářích je hodně zeleně a na místě je pro případ mimořádných událostí instalován také automatický defibrilátor umožňující resuscitaci.

zpět