Colliers logoColliers

Podmínky používání

§ 1 Všeobecné podmínky

 1. Pravidla a zásady („Pravidla“) popisují fungování a způsob užívání internetové stránky www.PropertyMaps.cz („Internetová stránka“). Ustanovení těchto Pravidel stanovují práva a povinnosti uživatelů Internetové stránky, aniž by tím byla dotčena ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 2. Správcem Internetové stránky je společnost Colliers International, s.r.o., založená podle práva České republiky, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, IČO: 61499404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30539 („Správce“).
 3. Internetová stránka představuje internetovou platformu určenou k poskytování informačních služeb (poskytování informací o trhu nemovitostí pomocí zobrazení webových stránek, a to automaticky nebo na žádost Uživatele) a dalších služeb zde uvedených.
 4. Internetové stránky jsou určeny výlučně pro korporátní Uživatele dle ustanovení § 2 odst. 3 níže („Uživatelé“).
 5. Správce poskytuje služby Uživatelům za podmínek a v rozsahu dle těchto Pravidel.
 6. Technické požadavky týkající se užívání informačních služeb poskytovaných prostřednictvím Internetové stránky zahrnují:
  • připojení k internetu;
  • internetový prohlížeč umožňující zobrazovat v počítači dokumenty ve formátu HTML prostřednictvím služby internetové sítě.
 7. Uživatelé jsou povinni dodržovat zákaz zneužívání elektronických komunikací a zavazují se neposkytovat do komunikačního systému Správce nebo jeho prostřednictvím obsah, který by mohl:
  • způsobit kolísání výkonu nebo přetížení IT systémů Správce nebo jiných subjektů, jež se přímo či nepřímo podílejí na poskytování elektronických služeb;
  • porušovat práva třetích osob nebo obecně přijaté společenské normy, nebo který je jakkoli v rozporu s právními předpisy.
 8. V případě, že Správce obdrží upozornění nebo relevantní informace o protiprávnosti údajů poskytnutých Uživatelem, může Správce přístupu k těmto údajům zamezit. Správce Uživateli nikterak neodpovídá za případnou újmu způsobenou zamezením přístupu k protiprávnímu obsahu. V případě, že Správce obdrží spolehlivé informace o protiprávnosti údajů, oznámí Uživateli svůj úmysl zamezit přístupu k předmětným údajům.

§ 2 Pravidla fungování Internetové stránky a pravidla užívání jejího obsahu

 1. Užívání Internetové stránky Uživateli není zpoplatněno.
 2. 2. Internetová stránka slouží k zveřejňování informací o trhu nemovitostí a informací o službách nabízených Správcem. Služby nabízené prostřednictvím Internetové stránky zahrnují:
  • prezentaci informací o nabídkách pronájmu komerčních objektů prostřednictvím Internetové stránky s možností zadání přímé poptávky
 3. Internetová stránka je určena výhradně pro korporátní Uživatele (tedy Uživatele používající korporátní e-mailovou adresu). Internetová stránka není určena pro spotřebitele a není určena k užívání ze strany spotřebitelů.
 4. Užíváním obsahu Internetové stránky Uživatelem v žádném případě nedochází na straně Uživatele k nabytí jakýchkoli práv k materiálům a informacím na Internetové stránce obsaženým. Internetová stránka slouží pouze k informativním účelům s tím, že žádné informace poskytnuté jejím prostřednictvím nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Správce s řádnou péčí prověřuje všechny údaje dostupné na Internetové stránce, avšak tyto údaje se mohou lišit od skutečnosti. Vzhledem k tomu Správce neodpovídá za spolehlivost a pravdivost údajů obsažených na Internetové stránce. Uživatel by si proto předtím, než na základě údajů z Internetové stránky učiní jakékoli rozhodnutí, zejména obchodní či podnikatelské rozhodnutí, měl údaje získané z  Internetové stránky ověřit.
 6. Správce neodpovídá za jakékoli zpomalení či přerušení přístupu na Internetovou stránku. Správce je oprávněn činnost Internetové stránky kdykoli pozastavit, a to bez uvedení důvodu. Správce si vyhrazuje právo provádět údržbu systému, což může způsobit jisté obtíže nebo nedostupnost Služby. Termíny provádění těchto úkonů a jejich předpokládanou dobu trvání Správce zveřejní na Internetové stránce.
 7. Způsobí-li Uživatel porušením těchto Pravidel újmu jakékoli třetí osobě nebo Správci, je daný Uživatel povinen danou újmu nahradit.

§ 3 Ochrana osobních údajů

 1. Správce je povinen chránit osobní údaje Uživatelů.
 2. Pravidla zpracování osobních údajů Uživatelů a další informace jsou dostupné v našich [Zásadách zpracování].

§ 4 Odpovědnost správce

 1. Správce nikterak neodpovídá za jednání či rozhodnutí Uživatele učiněná po použití Internetové stránky a jejího obsahu. Správce rovněž neodpovídá za jakékoli následky použití informací získaných Uživatelem prostřednictví Internetové stránky.
 2. 2. Správce neodpovídá za případná omezení přístupu způsobená technickými důvody, ani za žádné jiné narušení či přerušení, v jehož důsledku je užívání Internetové stránky ztížené či nemožné.

§ 5 Účinnost Pravidel; změny Pravidel

 1. Tato Pravidla nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Správce si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli a v jakémkoli rozsahu změnit.
 2. Veškeré změny těchto Pravidel nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Každý Uživatel, který má v úmyslu používat obsah Internetové stránky, prohlašuje, že (i) se seznámil se zněním Pravidel, (ii) s obsahem Pravidel souhlasí a (iii) zavazuje se dodržovat ustanovení Pravidel.
 3. Případné změny Pravidel zveřejní Správce na Internetové stránce v části „Pravidla a zásady“.

§ 6 Závěrečná ustanovení

 1. Správce uvádí, že v souvislosti se službami poskytuje Uživateli obsah chráněný autorským právem a právem duševního vlastnictví a materiály označené ochrannými známkami. Uživatel je povinen dodržovat v tomto ohledu právní předpisy. Jakékoli rozmnožování, upravování či veřejné užívání tohoto obsahu bez souhlasu Správce nebo autora je zakázáno, nevyplývá-li ze zvláštní smlouvy či příslušného právního předpisu.
 2. Případné stížnosti týkající se nesprávného fungování Internetové stránky je třeba zasílat na e-mailovou adresu info@propertymaps.cz.
 3. Uživatelé jsou oprávněni předkládat stížnosti ve věcech vztahujících se k službám poskytovaným Správcem.
 4. Stížnosti je nutno zasílat v písemné podobě doporučenou poštou na adresu Správce uvedenou v § 1 odst. 2 těchto Pravidel nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v § 6 odst. 2 výše.
 5. Stížnost je nutno předložit do 30 dnů ode dne, kdy služba byla nebo měla být poskytnuta.
 6. Správně vyhotovená stížnost by měla obsahovat alespoň následující informace:
  • jméno, příjmení a adresu Uživatele;
  • popis problému, kterého se stížnost týká.
 7. Správce vynaloží maximální úsilí k vyřešení stížnosti do 14 dnů od jejího doručení Správci. Správce poté bez zbytečného odkladu Uživateli oznámí výsledek posouzení stížnosti, a to e-mailem nebo listovní zásilkou.
 8. V případě nedodržení výše uvedených podmínek pro podání stížnosti nelze stížnosti vyhovět.
 9. Záležitosti těmito Pravidly neupravené se řídí právními předpisy České republiky.