Colliers logoColliers

Zásady zpracování společnosti Colliers International, s.r.o.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost Colliers International, s.r.o., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61499404 („Colliers“), jakožto správce, prioritou. Zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

Odesláním osobních údajů prostřednictvím kontaktního a dotazovacího formuláře v rámci [http://www.propertymaps.cz/] nebo obecného kontaktního formuláře Colliers na www.colliers.com/cs-cz/czechrepublic berete na vědomí, že Vaše osobní údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a další informace, které nám poskytnete, bude společnost Colliers zpracovávat pro účely vyřízení Vašeho dotazu/poptávky. V závislosti na dotazu mohou být Vaše osobní údaje za účelem jeho vyřízení předány společnostem v rámci skupiny Colliers International. Například, budete-li poptávat nemovitost v Německu, budeme Vaše údaje pro účely vyřízení Vaší poptávky sdílet se společností Colliers International Deutschland GmbH.

V případě, že zatrhnete příslušné políčko, souhlasíte, že podrobnosti elektronického kontaktu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, bude Colliers zpracovávat za účelem zasílání marketingových sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb této obchodní společnosti. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení je poskytován do odvolání.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V souvislosti se zasíláním marketingových sdělení můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je součástí každé e-mailové zprávy obsahující obchodní sdělení, anebo písemně na info@propertymaps.cz .

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli společnost Colliers zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás společnost Colliers zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost Colliers provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost Colliers vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) zpracování společnosti Colliers ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, společnost Colliers osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost Colliers osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost Colliers nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
  • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Colliers. V případě, že společnost Colliers neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami partnera, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude společnost Colliers oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás bude společnost Colliers informovat.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám budou poskytnuty společností Colliers na e-mailové adrese info@propertymaps.cz. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla společnosti info@propertymaps.cz. Společnost Colliers si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.